ALGEMENE VOORWAARDEN XAPF
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
XAPF (Xavier van Delft) gevestigd aan Torenallee 48-50 5617 BD te Eindhoven. Kvk 56684371

OVERZICHT
art. 1 – Definities
art. 2 – Algemeen
art. 3 – offertes. Totstandkoming Overeenkomsten
art. 4 – uitvoering
art. 5 – wijziging van de Overeenkomsten
art. 6 – contractsduur; uitvoeringstermijn
art. 7 – eindresultaat en afronding
art. 8 – betalingen
art. 9 - opzegging Overeenkomst
art. 10 – (intellectuele) eigendomsrechten
art.11 – aflsuiting Overeenkomst en resultaat
art. 12 – aansprakelijkheid
art. 13 – overmacht
art. 14 – geheimhouding
art. 15 – muziekrechten en voice-overrechten
art. 16 – intellectuele eigendoms- en auteursrechten
art. 17 – toepasselijk rechterlijke
art 18 – wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden


Artikel 1 - Definities
1.1  XAPF – XAPF / Xavier van Delft te Eindhoven, KVK nummer 56684371
1.2  Opdrachtgever: de wederpartij die gebruik maakt van de aangeboden diensten.
1.3  Opdracht: werkzaamheden die verricht moeten worden door XAPF, dit na overleg met Opdrachtgever, inclusief onderhavige condities.
1.4  Project: de aan de Opdracht verbonden werkzaamheden, producten en diensten.
Overeenkomst: de Overeenkomst van Opdracht waarbij XAPF zich jegens Opdrachtgever verbindt de Opdracht te verrichten en waarbij de Opdrachtgever zich jegens XAPF verbindt tot de bedongen tegenprestatie, respectievelijk de Overeenkomst van Opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt een gedeelte van de Opdracht uit te voeren en XAPF zich jegens Opdrachtnemer verbindt tot de bedongen tegen- prestatie.

Artikel 2 - Algemeen
2.1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, dienst, Opdracht en Overeenkomst tussen XAPF en een Opdrachtgever, waarop XAPF deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Het sluiten van een Overeenkomst met XAPF houdt in dat de Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.
2.2.  De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met XAPF, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing.
2.4 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien en voor zover zulks schriftelijk wordt overeengekomen en uitsluitend voor die Overeenkomst, waarbij de afwijkende bedingen werden gemaakt.
2.5 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt door XAPF van de hand gewezen. De algemene voorwaarden van XAPF zijn ook van toepassing, indien de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever een prevalentiebeding bevatten. XAPF en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
2.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
2.7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
2.8 Indien XAPF niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat XAPF in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 – Offertes/ totstandkoming Overeenkomst
3.1.   Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op geen enkele wijze enig recht worden ontleend indien de dienst of de zaak waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
3.2.   De door XAPF gemaakte offertes zijn vrijblijvend; deze zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven. XAPF is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven.
3.3 Prijzen in de offerte zijn exclusief BTW, reiskosten, eventuele beeld- of muziekrechten en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
3.4. Eerst door schriftelijke bevestiging door XAPF van een Opdracht, dan wel door uitvoering te geven aan de Opdracht komt een Overeenkomst tot stand.
3.5. XAPF is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien de Opdrachtgever op haar verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de Opdrachtgever reeds door XAPF verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.
3.6. Misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de Overeenkomst, voortvloeiende uit het door de Opdrachtgever niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig specificeren van de Opdracht of doen van mededelingen, komen voor rekening en risico voor de Opdrachtgever, ook indien die Opdracht en/of mededelingen gedaan zijn via enig technisch middel, zoals fax, e-mail of andere transmissiemedia.
3.7. De van het aanbod deel uitmakende documenten, tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door XAPF of in zijn Opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van XAPF. Zij mogen niet zonder zijn toestemming aan derden ter hand worden gesteld of getoond. Zij mogen evenmin zonder toestemming van worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen Opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door XAPF gedaan verzoek aan hem te worden toegezonden.
3.8. XAPF stelt zijn offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren. XAPF bepaalt deze uren in alle redelijkheid. Toch kan het voorkomen dat een Opdrachtgever gedurende de productie additionele wensen heeft, die nog niet in de offerte zijn opgenomen. Deze extra uren worden op basis van een vast uurtarief, bovenop het in de offerte afgesproken, in rekening gebracht.
3.9 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is XAPF daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij XAPF anders aangeeft.
3.10 Een samengestelde prijsopgave verplicht XAPF niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4 - Uitvoering
4.1   XAPF voert de Opdracht naar beste inzicht, vermogen en deskundigheid uit teneinde een zo optimaal resultaat voor de Opdrachtgever te behalen. Opdrachtgever zal al datgene doen om een tijdige en juiste afhandeling van de Opdracht door XAPF mogelijk te maken. XAPF is niet aansprakelijk voor eventueel hieruit voortvloeiende schade.
4.2   Indien nodig houdt XAPF zich –in overleg met Opdrachtgever- het recht voor om bepaalde werkzaamheden door derden te laten uitvoeren of desgewenst namens Opdrachtgever offertes aan te vragen, maar aanvaardt hiervoor geen verantwoordelijkheid. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Bij het inschakelen van derden zal XAPF de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
4.3 Indien door XAPF of door XAPF ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
4.4  Optredende, niet voorziene wijzigingen in de (indicatieve) tijdsplanning en uitvoering van de Opdracht kunnen leiden tot aanpassing van de oorspronkelijke Opdracht, waardoor extra kosten voor meerwerk bij Opdrachtgever in rekening kunnen worden gebracht.
4.5   Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan XAPF de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4.6 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan XAPF aan- geeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan XAPF worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan XAPF zijn verstrekt, heeft XAPF het recht de uitvoer- ing van de Opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.7.   Opdrachtgever vrijwaart XAPF voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
4.8 De verzending van te leveren zaken geschiedt op de wijze als door XAPF aangegeven. Wenst de Opdrachtgever dit anders te ontvangen, zoals bijvoorbeeld snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor rekening van Opdrachtgever.
4.9.. XAPF gaat na ontvangst van de benodigde gegevens zo spoedig mogelijk van start met de uitvoering van de Opdracht en deelt Opdrachtgever de verwachte levertijd mee. Deze termijn van levering heeft, tenzij daarvan schriftelijk wordt afgeweken, slechts een indicatieve strekking en is nimmer een fatale termijn.
4.10 XAPF is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 5 - Wijziging van de Overeenkomst
5.1.  Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, vanwege gestegen kosten, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienOvereenkomstig aanpassen.
5.2. Indien de Overeenkomst is gewijzigd of aangevuld, dan is XAPF gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat partijen overeenstemming hebben over alle wijzigingen en/of aanvullingen, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden, beloning en andere voorwaarden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van XAPF op en is voor Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
5.3..   Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van de overeengekomen datum van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. XAPF zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5.4.   Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal XAPF de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
5.5.   Indien een vast honorarium is overeengekomen zal XAPF daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5.6.  In afwijking van lid 3 zal XAPF geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan XAPF kunnen worden toegerekend.
5.7. Mocht XAPF onverhoopt niet in staat zijn binnen overeengekomen fatale levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan XAPF alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij XAPF een termijn van minimaal 30 dagen gegund wordt om haar verplichtingen alsnog na te komen.

Artikel 6 - Contractsduur; uitvoeringstermijn
6.1.  De Overeenkomst tussen XAPF en een Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
6.2.   Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever XAPF derhalve schriftelijk ingebreke te stellen. XAPF dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 7 - Eindresultaat en Afronding
7.1   Na gereedkoming van de Opdracht zal XAPF Opdrachtgever in de gelegenheid stellen om het eindresultaat te controleren en goed te keuren. Opdrachtgever dient binnen 7 dagen na oplevering eventuele opmerkingen schriftelijk kenbaar te maken.
7.2   XAPF zal na tijdige ontvangst van de eventuele opmerkingen tot maximaal 2 (twee) arbeidsuren besteden aan werkzaamheden. Door de Opdrachtgever verlangde wijzigingen die zien op werkzaamheden alsmede arbeidsuren die de voornoemde 2 (twee) uur overschrijden zullen volgens het geldende uurtarief in rekening worden gebracht.
7.3. De Opdracht wordt als afgerond beschouwd wanneer: a) de Opdrachtgever het eindresultaat van de Opdracht schriftelijk heeft goedgekeurd; b) het eindresultaat van de Opdracht door de Opdrachtgever in gebruik is genomen. c) XAPF schriftelijk aan Opdrachtgever heeft medegedeeld dat de Opdracht is voltooid en dat Opdrachtgever niet binnen 7 dagen schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het eindresultaat van de Opdracht al dan niet is goedgekeurd; d) Opdrachtgever het eindresultaat van de Opdracht niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 14 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het eindresultaat niet in de weg staan.
7.4 Keurt de Opdrachtgever het eindresultaat van de Opdracht niet goed dan is hij verplicht dit onder opgaaf van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan XAPF. Als dan treden Opdrachtgever en XAPF in overleg om samen tot een oplossing te komen.

Artikel 8 – Betaling
8.1 Na bevestiging van de offerte dient een aanbetaling van 25% van de totaalsom op de offerte te worden voldaan
8.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door XAPF aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd, tenzij schriftelijk anders door XAPF aangegeven. XAPF is gerechtigd om periodiek te factureren.
8.3 De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan XAPF verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
8.4.   Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan – naast de wettelijke incassokosten - vanaf de datum van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening een renteverschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
8.5.  In geval van overlijden, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van XAPF op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
8.6.   XAPF heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
8.7. Indien Opdrachtgever en XAPF geen vast bedrag t.b.v. een bepaalde Opdracht of per periode zijn overeengekomen, wordt de vergoeding vastgesteld aan de hand van het uur honorarium en het totaal van de door XAPF bestede tijd.
8.8. Indien de Opdrachtgever tekort komt in de nakoming van de Overeenkomst, dan komen alle door XAPF in en buiten rechte gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening / nakoming voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke (incasso)kosten bedragen 15% van de hoofdsom.

Artikel 9 – Opzegging Overeenkomst
9.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd tenzij uit de aard der strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan.
9.2.  Opdrachtgever en XAPF kunnen de Overeenkomst voor onbepaalde tijd, te allen tijde schriftelijk opzeggen. Een rechterlijke tussenkomst is daartoe niet vereist. Een dergelijke opzegging dient te geschieden bij aangetekend schrijven en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
9.3. De Overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd tenzij er sprake is van dringende omstandigheden ten gevolge waarvan het van Opdrachtgever of XAPF in redelijkheid niet meer kan worden gevergd dat de Overeenkomst van Opdracht langer voortduurt. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de andere partij te worden bekendgemaakt. Een en ander onverminderd de verplichting van Opdrachtgever de volledige overeengekomen vergoeding te betalen.
9.4.  Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft XAPF recht op compensatie, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan XAPF zijn toe te rekenen. Voorts is Opdrachtgever alsnog gehouden tot betaling van de factuur voor tot dan toe verrichte werkzaamheden te verhogen met 20% van het vastgestelde honorarium, tenzij blijkt dat de kosten in verband met de opzegging voor XAPF hoger uitvallen.
9.5. In geval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.
9.6. XAPF is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
• Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. • Na het sluiten van de Overeenkomst XAPF ter kennis gekomen omstandigheden en deze goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet na zal komen.
• Indien Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en de zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
9.7. XAPF is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist indien: de Opdrachtgever in verzuim is de overeengekomen prijs, inclusief de verschuldigde rente en kosten te voldoen; en/of de Opdrachtgever in verzuim is de geleverde zaken in ontvangst te nemen; en/of na het sluiten van de Overeenkomst XAPF ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, waaronder de omstandigheid dat blijkt dat de Opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is; de Opdrachtgever zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet nakomt; en/of de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard; en/of de Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt; en/of de Opdrachtgever niet (meer) beschikkingsbevoegdheid is over zijn/haar vermogen.

Artikel 10 - (Intellectuele) eigendomsrechten
10.1  Alle uit de Opdracht voortkomende intellectuele eigendomsrechten, materialen en (elektronische) bestanden komen toe aan XAPF, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste afhandeling van eventuele intellectuele eigendomsrechten die binnen de Opdracht optreden of worden verstrekt aan XAPF. Concepten, ideeën en voorstellen die voor een Opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van XAPF.
10.2 .In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt XAPF de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties.
10.3. Indien de Opdracht voortijdig wordt beëindigd zal Opdrachtgever het hem ter beschikking gestelde Project niet (meer) mogen gebruiken.
10.4. XAPF is te allen tijden gerechtigd om haar bedrijfsnaam op het afgeleverde Project te vermelden dan wel te verwijderen, alsook dit te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om het afgeleverde Project zonder vermelding van de naam van XAPF te dupliceren, publiceren en/of ruimer te gebruiken dan is vastgelegd, alsook veranderingen in het afgeleverde Project aan te (laten) brengen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
10.5. Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met XAPF. Middels een licentievergoeding ofwel royalty fee kan een afgesproken gebruiksvorm vast worden gelegd om zo juridisch voor de Opdrachtgever het toestaan van dit gebruik vast te leggen.
10.6. Door het verstrekken van een Opdracht tot gebruik, verveelvoudiging of reproductie van door de Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde zaken, verklaart Opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industriële eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij XAPF in en buiten rechte voor alle gevolgen uit het gebruik, de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende.
10.7. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, behoort niet tot de Opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor Opdrachtgever.
10.8. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de afhandeling van de portretrechten van figuranten, geïnterviewde of andere personen of rechthebbenden van een videoproductie. Ditzelfde geldt voor het beeldrecht van bijvoorbeeld gebouwen, kunstwerken of locaties. De kosten voor de registratie en afkoop van deze rechten zijn voor rekening van Opdrachtgever en zullen tenzij anders overeengekomen additioneel worden gefactureerd.
10.9. XAPF heeft het recht zijn producties openbaar te maken en/of te (doen) vermenigvuldigen ten behoeve van haar eigen promotie op bijvoorbeeld een showreel, het internet, een overzichtstentoonstelling, filmfestival of een soortgelijke manifestatie dan wel ten behoeve van evenementen en media gericht op een demonstratie en promotie van de werkzaamheden, producten of diensten van de Opdrachtgever en/of XAPF, zonder dat hiervoor voorafgaand toestemming is vereist en zonder dat dienaangaande enige vergoeding behoeft te worden betaald.
10.10. XAPF behoudt nadrukkelijk de eigendom van de te leveren zaken voor, totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan, waaronder mede begrepen de verplichtingen tot betaling van kosten, renten en toeslagen welke voor rekening van de Opdrachtgever komen.!
10.11. In het geval de levering deel uitmaakt van een reeks leveringen wordt de eigendom van de zaken voorbehouden totdat alle betalingsverplichtingen, verband houdende met deze reeks leveranties, zijn nagekomen.
10.12. Indien de Opdrachtgever zich zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt, of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is XAPF gerechtigd de geleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, terug te nemen, ofwel bij de Opdrachtgever of derden weg te (doen) halen. De Opdrachtgever dient de terzake door XAPF gemaakte kosten te vergoeden.
10.13. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de Opdrachtgever verplicht XAPF hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.

Artikel 11 - Afsluiting Overeenkomst en eindresultaat
11.1   Als de afrekening is goedgekeurd door Opdrachtgever wordt de Opdracht als afgesloten beschouwd, hetgeen binnen 14 dagen na factuurdatum aan XAPF moet worden bericht.
11.2   Als Opdrachtgever niet binnen de vastgestelde termijn van dertig dagen na factuurdatum reageert, wordt aangenomen dat de afrekening is goedgekeurd.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1   XAPF voert de Opdracht naar beste inzicht, vermogen en deskundigheid uit, maar aanvaardt geen aansprakelijk voor niet gehaalde resultaten, tenzij die het gevolg zijn van duidelijk aanwijsbare ondeskundigheid en onzorgvuldigheid.
12.2   Voor offertes en resultaten van door Opdrachtgever ingeschakelde derden is Opdrachtgever aansprakelijk.
12.3   Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een tijdige en juiste aanlevering van benodigde gegevens en materialen teneinde correcte afhandeling van de Opdracht door XAPF mogelijk te maken, waarbij hij dienaangaande tevens XAPF vrijwaart voor aanspraken van derden inzake intellectuele eigendomsrechten.
12.4   Nadat Opdrachtgever het eindresultaat heeft gecontroleerd en goedgekeurd of af heeft gezien van deze controle gaat de aansprakelijkheid voor eventueel overgebleven onvolkomenheden over op Opdrachtgever.
12.5. XAPF is, noch jegens de Opdrachtgever, noch jegens derden, aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit de (uitvoering van) de overeengekomen werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van XAPF, waarbij voorwaardelijke opzet niet als opzet wordt aangemerkt. XAPF is nimmer aansprakelijk indien de tekortkoming is te wijten aan overmacht.! XAPF is, ook indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde XAPF, nimmer, noch jegens de Opdrachtgever, noch jegens derden, aansprakelijk voor gevolgschade, vertragingsschade, schade in de vorm van gederfde winst, of immateriële schade.! c!. XAPF
12.5. XAPF is, ook indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde XAPF, nimmer, noch jegens de Opdrachtgever, noch jegens derden, aansprakelijk voor gevolgschade, vertragingsschade, schade in de vorm van gederfde winst, of immateriële schade.! XAPF is niet aansprakelijk voor overschrijding van overeengekomen termijnen.
12.6. XAPF is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat XAPF is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.


Artikel 13 - Overmacht 
13.1. XAPF is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
13.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop XAPF geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor XAPF niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Als dergelijke overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval de onmogelijkheid de Overeenkomst uit te voeren vanwege verhindering van door XAPF ingeschakelde derden, evenals onmogelijkheid voor XAPF ten gevolge van oorlog, oproer, overheidsmaatregelen, molest, brand, waterschade, overstromingen, natuurgeweld, ziekte, stakingen, verstoringen van energievoorzieningen, verkeersstoornissen, stoornissen in transport en post en/of telecommunicatie evenals storingen in netwerken, infrastructuur en computerinbraak. De opsomming is niet limitatief.
13.3. XAPF heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat XAPF zijn verplichtingen had moeten nakomen.
13.4.  Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
13.5. Voor zover XAPF ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is XAPF gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen of een gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 14 - Geheimhouding
14.1.  Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
14.2.  Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, XAPF gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en XAPF zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is XAPF niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
14.3. XAPF (en eventueel bij de Opdracht betrokken derden) en Opdrachtgever verplichten zich om de met de Opdracht verkregen vertrouwelijke informatie als zodanig te behandelen. Op de Overeenkomst tussen XAPF en Opdrachtgever is te allen tijde het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 – Muziekrechten en Voice-overrechten
15.1. Voor muziek welke in een videoproductie of online uiting wordt gebruikt moeten door de Opdrachtgever een vergoeding voor de rechten afgedragen worden aan een auteursrechtenorganisatie zoals Buma/Stemra, SENA, Stichting SYNC of een hiermee vergelijkbare organisatie. Opdrachtgever is te allen tijde eindverantwoordelijk voor de registratie, vergoeding en betaling van deze auteursrechten.
15.2. Deze auteursrechten zijn additionele kosten, die niet in de offerte worden meegenomen. De hoogte van de rechten worden bepaald door de betreffende auteursrechtenorganisatie en worden toegevoegd aan de eindfactuur.
15.3. Bij sommige producties wordt gebruik gemaakt van één of meerdere voice-overs, oftewel ingesproken stemmen. De kosten van een voice-over vallen onder de additionele kosten die niet in de offerte worden meegenomen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden deze door XAPF apart toegevoegd aan de eindfactuur.

Artikel 16 - Intellectuele eigendom en auteursrechten
16.1.   Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt XAPF zich de rechten en bevoegdheden voor die XAPF toekomen op grond van de Auteurswet. XAPF heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
16.2.   Alle door XAPF verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, Overeenkomsten, ontwerpen, films, animaties, schetsen, tekeningen, enz, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van XAPF worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
16.3.   XAPF behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
16.4. Door het verstrekken van een Opdracht tot gebruik, verveelvoudiging of reproductie van door de Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde zaken, verklaart Opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industriële eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij XAPF in en buiten rechte voor alle gevolgen uit het gebruik, de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende.
16.5. Alle in het kader van de Overeenkomst door XAPF tot stand gebrachte of geleverde zaken of resultaten van diensten blijven eigendom van XAPF, totdat de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen geheel zijn voldaan.
16.6. XAPF zal de door de Opdrachtgever aan haar toevertrouwde zaken in het kader van de nakoming van de Overeenkomst bewaren met de zorg van een goed bewaarder. XAPF is evenwel niet aansprakelijk voor schade aan de toevertrouwde zaken en opslag van bestanden.
16.7. XAPF zal de voor Opdrachtgever gemaakte filmbeelden of andere werken tot een maximum periode van één jaar opslaan. Tegen een additionele vergoeding en vastgelegd in een Overeenkomst kan XAPF de gemaakte filmbeelden of andere werken voor een langere periode opslaan.
16.8. XAPF is niet verantwoordelijk voor het verlies van filmbeelden of andere werken door onvoorziene omstandigheden als computercrashes, brand, inbraak of andere onvoorziene situaties. XAPF is evenwel niet aansprakelijk voor schade aan de toevertrouwde zaken en opslag van bestanden.

Artikel 17 - Toepasselijk recht
Op elke Overeenkomst tussen XAPF en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. De rechter in de vestigingsplaats van XAPF is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingendrechtelijk anders voorschrijft.

Artikel 18 - Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven en zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden. Van toepassing is steeds de laatst­gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot standkomen van de Overeenkomst.
De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.


­
Back to Top